1. januar 2020 vil Vikna og Nærøy kommuner være historie og rundt 9600 personer kan kalle seg nærøysundinger. I løpet av de 754 dagene som da har gått siden Stortinget gjorde det endelige kommunesammenslåingsvedtaket, har det grunnleggende arbeidet med å etablere Nærøysund kommune blitt gjort.

Amund Hellesø blir historisk som første ordfører i Nærøysund kommune. Sammen med den øvrige politiske og administrative ledelse tror han på videre vekst og utvikling i den nye kommunen.

Det å bygge en helt ny kommune er langt fra noen enkel oppgave, og en er ikke ferdig når vi går inn i et nytt år. Sannsynligvis vil arbeidet pågå en god stund ennå. Men innbyggerne skal være sikre på at tjenestetilbudet skal være like godt som før også inn i Nærøysund. For de aller fleste av innbyggerne vil ikke overgangen fra de gamle kommunene og til den nye være særlig merkbar. De fleste tjenestene, som skoler, helsetjenester og lignende vil bli å finne på samme sted som tidligere. Samling av administrasjonen gjør at noen ansatte flytter kontor enten til Kolvereid eller Rørvik eller innad i kommunehusene. For de fleste av innbyggerne vil ikke dette få særlige konsekvenser heller. Både nå og videre framover vil mye av kommunens tjenester foregå med digitale løsninger. Både den politiske og administrative ledelsen i Nærøysund kommune har satt seg som mål å være en moderne og fremoverlent kommune som skal møte folk på ulike plattformer. Dette skal også forenkle og effektivisere tjenestetilbudet for innbyggerne. Kommunens hovedoppgave er å gi gode og forutsigbare tjenester til innbyggerne.

Selv om Nærøysund blir en forholdsvis liten kommune på landsbasis, blir den i vår region en stor kommune og dermed en viktig aktør på Trøndelagskysten. I årene som kommer er målet at Nærøysund kommune skal vokse seg enda større og utvikle seg til et kraftsenter på kysten. En styrke ved kommunesammenslåingen er at flere nå trekker i samme retning og kommunen får en mer robust administrasjon som kan bidra til denne veksten.