Etter sammenslåingen blir Nærøysund kommune landets største havbrukskommune. I løpet av de siste 40 årene har havbruksnæringen blitt hjørnesteinsvirksomheten i Nærøysund kommune.

Hovedtyngden av oppdrettsvirksomheten i Nærøysund kommune utføres av de fire lokale havbruksselskapene SinkabergHansen, Midt-Norsk Havbruk, Salmonor og Emilsen Fisk. Av de store nasjonale selskapene er det bare Mowi (tidligere Marine Harvest) som er representert i Nærøysund. De lokalt forankrede selskapene har vært en viktig pådriver for god vekst innen havbruksnæringen i regionen, og deres tilstedeværelse har også bidratt til en stor satsing på ulike servicevirksomheter som igjen har generert nye arbeidsplasser.

Totalt jobber rundt 1000 personer enten innen oppdrettsselskapene eller i nærliggende servicenæringer til havbruk i Nærøysund kommune. I tillegg kommer den ringvirkningen næringen har ellers i samfunnet gjennom økt handel, servicenæringer og offentlig sektor.

Det jobbes med frakt av laks med båt fra Ytre Namdal til kontinentet. Havna på Kråkøya vil bli viktig i en slik satsing.

Takket være nært samarbeid mellom havbruksaktørene og den lokale servicenæringen har regionen også markert seg i front når det gjelder innovasjon og utvikling av nye løsninger innen havbruksnæringen. Dette har bidratt til både mer effektiv og sikrere forhold innen havbruket. Det sies ofte om havbruksnæringen på Namdalskysten at det er kort vei mellom merdkanten og sjefskontorene. Dette åpner for mye nytenking og mulighet til å finne gode løsninger. Havbruksselskapene i området har også vært åpne for å prøve ut nye ideer og det har ofte resultert i innovative løsninger som har kommet aktører også utenfor regionen til gode.

Totalt finnes det 87 havbrukskonsesjoner i Nærøysund. De fleste av disse er konsesjoner for laks og ørret, men det finnes også konsesjoner for andre arter. Den ene av kommunens to videregående skoler – Val videregående skole – er i front når det kommer til utdanning innen havbruksnæringen på videregående nivå her i landet. Skolen har også vært viktig i forskning innen nye arter innen havbruksnæringen. De har sin egen forsknings- og utviklingsavdeling. Val FoU bidrar blant annet til forskning oppdrett av alger og en rekke andre nye marine arter. Deres arbeid kan også bringe nye satsingsområder til lokalt havbruk i Nærøysund og omliggende kommuner.

Havbruksnæringen sørger for mye aktivitet også utenfor selve oppdrettsselskapene. Blant annet i brønnbåtnæringen.

Nærøysund er sentral innen havbruksnæringen på Namdalskysten. Kommunens to lakseslakteri får tilført fisk fra et stort omland i Namdalen og Sør-Helgeland. Totalt slakter Salmosea og SinkabergHansens to lakseslakteri 85.000 tonn laks i året. Dette hadde i 2018 en eksportverdi på 4,5 milliarder kroner. Laks fra Namdalskysten spises over hele verden. Europa og Sørøst-Asia er viktige markeder for laks fra Namdalen.